TOIMINTAKERTOMUS 2016

Potilas- ja kansalaisjärjestöt

 

Lihastautiliiton kanssa valmisteltiin ALS potilaiden saattohoito-opasta, joka edelleen on työstövaiheessa. Kehitysvammaliiton kanssa valmistui selkokielinen Saattohoito-opas lievästi kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään varten. Muistiliiton kanssa valmistui muistisairaan saattohoito-opas. Hengitysliiton ja Munuais- ja maksaliton työryhmät tapasivat suunnitellusti. Järjestöjen lehdissä julkaistiin saattohoitoa koskevia artikkeleita ja haastatteluja.

Vanhustyön keskusliiton kanssa järjestettiin yhteinen koulutustilaisuus 26.5.2016. Kehitysvammaliiton koulutuspäivä Helsingissä 25.10.2016. Muistikonferenssissa mukana 17.11.2016 puhumassa.

Järjestöjohtajien tapaaminen Terhokodissa 14.10.2016.

 Juha Hänninen : "Vaikea sairaus ja elämän loppu". (Hengitys 4/2015)

Hyvä elämä ja hyvä kuolema. Muisti 2/2016.

JUha Hänninen: Saattohoito koskee meitä kaikkia. Porras(Lihastautiliitto) 5/2016

 

Alueseminaarit

 

Suunnitelluista alueseminaareista yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa toteutuivat kaikki : Jyväskylä, Seinäjoki, Turku, Vaasa, Lappeenranta, Helsinki.

Tampere-talolla järjestettiin suuri alueellinen koulutuspäivä 24.11.2016.

 

Saattohoitokuntoon

 

Kaikkien 9 yksikön kanssa saatettiin saattohoito kuntoon hanke loppuun ja kuhunkin yksikköön työryhmä laati yksikön oman hoitopolun ja sen toteuttamismallin.

Mukana olleiden yksiköiden vastuuhenkilöille järjestettiin yhteinen keskustelutilaisuus Helsingissä 19.5.2016.

Niille yksiköille, jotka eivät päässeet mukaan Saattohoito kuntoon hankkeeseen (97) järjestettiin koulutuspäivä Helsingissä 30.9.2016.

 

Kouluttajakoulutus

 

Keväällä suunniteltiin kouluttajakoulutuksen ohjelmaa ja valittiin 27 osanottajaa eri puolilta maata. Kultakin koulutettavalta edellytettiin koulutus- ja saattohoitokokemusta.

Koulutus alkoi Helsingissä kaksipäiväisenä 3.-4.11.2016, toinen 1.-2.12.2016.

 

Suffering, death and palliative care

 

Juha Hänninen osallistui viikon mittaiseen (16.-19.2.2016) kansainväliseen palliatiivisen hoidon etiikan koulutusryhmään Hollannin Nijemgenissä.

 

Lapsen hyvä kuolema

 

Yhdessä Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa järjestettiin Säätytalolla Helsingissä 14.3.2016. Siihen osallistui eri alojen ammattilaisia n 30 henkeä ja laadittiin julkilausuma Lasten hyvän saattohoidon puolesta, joka luovutettiin Sosiaali- ja terveysministeriölle.

 

Saattohoidon verkkokurssi

 

Yhdessä Duodecimin kanssa saatiin valmiiksi Saattohoidon verkkokurssi, joka on julkaistu Oppiportissa.

 

Hiippakuntien kanssa sovitut koulutukset sekä Hoivakotien ja kotihoidon lääkrien koulutukset Erva-alueittain toteutuivat suunnitellusti.

 

 

Lääkäri- ja hoitajajärjestöt

 

Yhdessä Suomen Lääkäriliiton ja Duodecimin kanssa järjestettiin Säätytalolla seminaari 6.10.2016 lääkäreille kuolevan potilaan hoidon etiikasta.

Ensimmäinen tapaaminen Super-liiton edustajien kanssa 7.11.2016.

 

Saattohoitovapaa

Hankkeen edustajat kävivät 1.6.2016 tutustumassa Tukholmassa Suomen Ruotsin suurlähetystössä Ruotsin saattohoitovapaamalliin.

 

Opettajafoorumi

 

Järjestettiin terveydenhuollon saattohoitoa opettavien opettajien opettajafoorumi Helsingissä 11.10.2016.

 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2015

 

Hankkeen tavoitteet

Hyvä Kuolema hankkeen tavoitteena on saattohoidon kehittäminen erityisesti A-tasolla. Kuntaliiton saattohoidon porrastuskaaviossa eri tasot luokitellaan siten, että A taso on terveydenhuollon perustaso (terveyskeskusten vuodeosastot, hoivayksiköt, kotisairaanhoito, tehostettu palveluasuminen jne).

 

Saattohoidon kehittämiseksi hankkeessa on pyritty yhteistyössä sairaanhoitopiirien, hoitoyksiköiden sekä potilasjärjestöjen kanssa helpottamaan saattohoidon suunnitelmien ja rakenteiden valmistelua. Hanke on ennen kaikkea vaikuttamishanke, jolla pyritään lisäämään olemassa olevien rakenteiden toimivuutta saattohoidossa. Tarkoituksena on saada saattohoito mukaan sairaanhoitopiirien suunnitelmiin ja potilasjärjestöjen ohjelmiin.

 

Toisena tarkoituksena on vaikuttaa yleiseen kuolemanpuheeseen järjestämällä yleisötilaisuuksia.

 

 

Hankkeen organisaatio

Toiminnan yleistä ohjausta varten perustettiin ohjausryhmä. Sen kokoonpano on kuluvana vuonna supistunut. Tiina Saarto jätti ohjausryhmän työkiireiden vuoksi, Lasse Kärki jäi pois Pirkanmaan hoitokodin toiminnasta ja samalla ohjausryhmästä. Ohjausryhmään kuuluvat edelleen

 

Tapio Pajunen                         Yhteisvastuukeräys                 pj

Päivi Koivuranta-Vaara           Kuntaliitto

Sampo Muurinen                    Kirkkohallitus

Eero Vuorinen                         Eksote

 

Hankkeen varat ohjattiin Terho-säätiön hallinnoitaviksi ja niiden käytöstä vastaa Terho-säätiön hallitus.

 

Hankkeen toimihenkilöinä ovat toimineet

 

Juha Hänninen                         Terho-säätiö, projektinjohtaja

Eero Vuorinen                          Eksote, projektipäällikkö

Miia Salonen                            Terho-säätiö, kouluttaja / työnohjaaja

Tiina Aaltonen                          graafikko, some ylläpitäjä, innovaattori

Helena von Troil                       tiedottaja, innovaattori

 

Suunnittelukokouksia pidettiin jo 2014 syksyllä seuraavasti:

 • 3.11. 2014 Turun yhteisvastuu neuvottelu ja yhteistyökokous. Läsnä osanottajia 12 (Turku, Pori, Raasepori).
 • 6.11. 2014 Koko päivän saattohoitokoulutus Kuusamossa ( YV seurakuntarahoitus)
 • 24.11. 2014 Yhteisvastuu neuvottelu ja yhteistyökokous Savonlinnassa. Osanottajia 14
 • 28.11. 2014 Yhteistyötapaaminen Kouvolassa. Paikalla eri alojen asiantuntijoita yhteensä 24 Kouvolasta, Lappeenrannasta, Luumäeltä, Lahdesta.
 • 10.12.2014 Yhteistyötapaaminen Oulussa 10.12. Paikalla 13 henkeä (Rovaniemi, Kuusamo, Oulu, Kemi, Kajaani)
   

Asiantuntija tapaaminen Terhokodissa 29.1.2015. Mukana edustajat saattohoitokodeista, terveyskeskuksista ja kirkkohallituksesta. Sovittiin työjaosta tulevien koulutusten suhteen. Erityisesti Hiippakuntien koulutukset ja alueelliset koulutuspäivät hoivakotien ja kotihoidon lääkäreille.

 • Marja-Riitta Jaakkola vastuuhenkilö Hoivakotien ja kotihoidon lääkärikoulutuksissa
 • Virpi Sipola vastuuhenkilö hiippakuntakoulutuksissa.
 • Kouluttajina saattohoidon asiantuntijat kautta maan

 

Yhteistoiminta Potilasjärjestöjen kanssa

Järjestöjohtajien tapaaminen järjestettiin Terhokodissa. Päätettiin järjestää yhdessä 24.9.2015 saattohoitotapahtuma Finlandia talolla. Samalla sovittiin siitä, että potilasjärjestöt aktiivisesti ovat mukana omalla sektorillaan saattohoidon kehittämisessä.

 • Paikalla järjestöjohtajat: Syöpäyhdistys, Sydänliitto, Muistiliitto, Hengitysliitto, Lihastautiliitto, Vanhustyön keskusliitto, Omaishoitajat ja läheiset liitto, Munuais- ja maksaliitto.

Finlandia-talon saattohoitotapahtuma järjestettiin 24.9.2015 ja paikalle saapui n 1200 kuulijaa.

 

15.5.2015 alkaen järjestettiin  työryhmätapaamiset mukana olevissa potilasjärjestöissä.

 • Lihastautiliitto, Suomen Syöpäyhdistys, Hengitysliitto, Sydänliitto, Omaishoitajat ja läheiset,  Kehitysvammaliitto, Muistiliitto, Munuais- ja maksaliitto ja Vanhustyön keskusliitto.

Työryhmät ovat järjestäneet koulutustilaisuuksia, yleisötilaisuuksia ja valmistelleen kunkin järjestön kannanottoja ja toimenpiteitä saattohoidon edistämiseksi. Työryhmät jatkavat 2017 saakka.

 

Lihastautiliitossa ollut 2 tapaamista (8.5.; 3.8.) suunniteltu saattohoitomateriaalin tuotantoa : potilaan ja omaisen opas sairastumisen aiheuttamasta henkisestä kriisistä. Koulutuspäivä keväällä 2016 ammattihenkilöstölle. ALS päivät Jyväskylässä 11.-12.6.2016.

 

Hengitysliitossa tapaamiset (28.4.; 19.8.)  . Juha Hänninen on kirjoittanut artikkelin sekä Hengitys lehteen että ammattilaisille suunnattuun hengityskanavaan (syksy 2015).

 • COPD tilaisuus 18.11.2015, suunnitteilla opas COPD potilaille suunnattuna, Hengitysliitto ottaa kantaa COPD potilaiden saattohoidon järjestämiseen.

Sydänliitossa tapaamiset (3.5.; 28.8.) , ei suunniteltu jatkotyöskentelyä. Uusi tapaaminen Tuija Braxin kanssa alkuvuodesta 2016.

 

Omaishoitajat ja läheiset (19.5.; 9.9.)  koulutusten järjestämiseksi jäsenyhdistyksille yhteystiedot, liiton Saattohoito-oppaan päivitys (tehty 1998). Artikkeli (Juha Hänninen) Lähellä- lehdessä.

 

Kehitysvammaliitto,  tapaamiset (9.4. ; 27.8.; 12.10.)  , tuotetaan selkokielistä materiaalia kehitysvammaisille, heidän omaisilleen ja hoitajille, järjestetään 2.3.2016 pilottikoulutus, tehdään kysely olemassa olevista hankkeista ja materiaaleista.

 

Muistiliitto (15.5.; 9.9.; 6.11.)  , kansallisen muistiohjelman yksi neljästä kivijalasta elämän lopun hoito, viikko 39 vuonna 2016 muistiviikko, sinne saattohoitoteema, 14.-20.3.2016 aivoviikko, yhteistilaisuuksia Vanhustyön keskusliiton kanssa pyritään järjestämään, saattohoitofoorumi yhdistysten vapaaehtoisille. Juha Hänninen 2016 puhumaan valtakunnallisille Muisti-päiville.

 

Munuais- ja maksaliitto ( 28.4.; 11.9.) , yhdistyksen edustajat alueseminaareihin, tavoite palliatiivisen hoidon tehostaminen kohderyhmille, keväällä 2016 lääketieteellisiin munuais- ja maksatyöryhmiin Juha Hänninen ja Miia Salonen mukaan, eduskuntaseminaarin järjestäminen yhdessä muiden järjestöjen kanssa syksyllä 2016, materiaalin tuotantoa.

 

Vanhustyön keskusliitto (19.5.; 30.9.; 11.11.; , kannanotto julkisuuteen iäkkäiden saattohoidosta, laadittu saattohoidon muistilista iäkkäille, järjestetään saattohoidon vapaaehtoistietopaketti (koulutus) yhdessä kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen kanssa

 • 10.12. pidettiin lehdistötilaisuus

 

Syöpäyhdistys, keväällä 2016 aloitetaan työskentely.

 

 

Alueseminaarit

Alueseminaarien tavoitteena on ollut yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa järjestää tilaisuuksia, joissa hoitohenkilöstölle, lääkäreille sekä kunnallisille päättäjille perustellaan saattohoidon kehittämisen tarve kunkin sairaanhoitopiirin alueella.

 

Tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 4 vuoden 2015 puolella (vuonna 2016 järjestetään 6 tilaisuutta). Rovaniemellä, Oulussa ja Kuopiossa toteutettiin tilaisuudet samankaltaisella ohjelmalla ja Kajaanissa järjestettiin tilaisuus sairaanhoitopiirin erillisen pyynnön perusteella. Kajaanin ohjelma poikkesi hieman muista seminaareista. Tilaisuuksiin osallistui 150-250 henkeä kuhunkin.

 

Kajaanin seminaarin järjestelyistä vastasi sairaanhoitopiiri. Muissa alueseminaareissa järjestelyt hoiti sopimuksen mukaisesti Turun Yliopiston kongressikeskus.

 

 

Saattohoito kuntoon

Osiossa valittiin 107 hakeneesta hoitoyksiköstä mukaan 9 yksikköä. Valintaperusteena oli mahdollisimman laaja maantieteellinen jakauma sekä halu kehittää myös alueellisesti oman lähiseudun saattohoitoa.

 

Saattohoito kuntoon koulutus, työnohjaus ja konsultaatio alkoivat 9 paikkakunnalla ja jatkuvat 6 kk ajan.

 

Nivalan kotikeskus / Niittykoti , Nivala
Forssan hoiva 2, Forssa
Rinnekodin Petunia-yksikkö, Espoo
Keuruun sairaala, Keuruu
Kittilän terveyskeskuksen vuodeosasto, Kittilä
Mikkelin kaupunginsairaala, Mikkeli
Tornion kotihoito, Tornio
Kitinkannus, Kannus
Kuhmon hoitokoti, Kuhmo

 • Eero Vuorinen ja Miia Salonen : Rinnekoti, Kittilä, Mikkeli, Kuhmo
 • Juha Hänninen ja Miia Salonen : Nivala, Forssa/Tammela, Keuruu, Tornio, Kannus
 • työnohjaus ja konsultaatioryhmät käynnistyneet kaikissa ja ohjelma suunniteltu
 • alkukoulutukset pidetty, jatkossa työryhmätyöskentely oman hoitopolun vahvistamiseksi

 

Käyntien yhteydessä järjestettiin myös yleisötilaisuus kaikilla paikkakunnilla ja tiedotettiin paikaalisen median välityksellä saattohoidosta. Käytiin myös yhteiskeskusteluja hoitoyksikön ja läheisen keskusairaalan yhteistyöstä.

 

Saattohoito kuntoon paikkakunnilla oli käyntejä keskimäärin 4 viikon välein. Alkuvuodesta 2016 saatiin hankkeen osio loppuun.

 

 

Hiippakuntakoulutukset

Hiippakuntien kanssa yhteistyössä järjestettiin koulutustilaisuuksia:

Espoon Tuomiokirkkoseurakunta, 4.9.
Hamina, 29.9.
Mikkeli, 7.10.
Espoonlahti, Soukan palvelutalo, 14.10.
Kuopio, 27.–28.10.
Lapua, 2.11.
Puumala, 10.–11.11.
Kouvola, 16.11.

 

Vastuuhenkilönä oli Virpi Sipola.

 

 

Verkkokurssi

Ryhdyttiin laatimaan saattohoidon verkkokurssi yhdessä lääkäriseura Duodecimin kanssa. Kurssi valmistuu 2015-16 vaihteessa ja on kaikille avoin (hoitajat ja lääkärit)

 • työryhmä: Mirjasisko Anttonen, Mira Pajunen, Hanna Hävölä, Tarja Konttila, Eero Vuorinen ja Juha Hänninen
 • Duodecim Oppiportti, työ jatkuu keväällä 2016.

 

 

Hoivakotien ja kotihoidon henkilökunnan koulutus

Tilaisuuksia suunniteltiin järjestettäväksi kullakin Erva-alueella. Vastuuhenkilönä oli geriatri Marja-Riitta Jaakkola (Eksote) ja geriatri Tarja Konttila (Kuusamon terveyskeskus). Yksi koulutustilaisuus järjestettiin 30.10.2015 Tampereella ja loput järjestetään 2016 aikana.

 

 

Kulttuurivaikuttajat

Kulttuurivaikuttajien tapaaminen. Sovittiin 17.5.2015 pidettävästä Kuolema ja kulttuuri tapahtumasta Kansallisteatterissa

Kansallisteatterin "Kulttuuri ja kuolema" tapahtuma järjestettiin 17.5.2015 pienellä näyttämöllä. Mukana 300 katsojaa.

 • hyvin onnistunut tilaisuus, palaute erinomainen.
 • esiintymässä: Esko Salminen, Kalle Holmberg, Aulikki Oksanen, Hannu-Pekka Björkman, Satu Silvo, Mikko Kuustonen, Tuomas Kyrö, Pirjo Kähkönen ja Riki Sorsa. Juontajana Kaarina Hazard.

 

 

Tiedotus- ja vaikutustoiminta

24.3.2015 oli neuvottelu Yleisradiossa syksyn 2015 TV ja radiospottien teosta. Sovittiin että Virpi Suutari tuottaa spotit ja ne esitettiin viikon aikana lokakuussa.

 

Keskusteltiin myös syksyn muusta TV ja radionäkyvyydestä. Yhteistyössä Yleisradion kanssa kerätään tietoa saattohoidosta valtakunnallisesti. Juha Hänninen laati Yleisradiota varten listan ”Saattohoidon keskeisistä lupauksista”. Tarkoituksena oli, että Yleisradion aluetoimitukset kysyvät kaikista kunnista kuinka lupaukset niissä toteutuvat. Tämä osio siirtyi syksyn 2015 muiden suurten yhteiskunnallisten tapahtumien johdosta (maahanmuutto, yhteiskuntasopimus). Vuoden 2016 alussa asia on otettu uudestaan vireille ja toteutetaan.

 

2015 Maaliskuussa avattiin sivusto www.hyvakuolema.fi missä ovat tapahtumien ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet. Myös Facebook sivu Jokaisella on oikeus hyvään kuolemaan ja tapahtumasivut kullekin tapahtumalle ajankohdan mukaan.

 

Facebook sivustolla oli jatkuvaa keskustelua ja esiteltiin linkkejä. Facebook sivulla enimmillään viikossa 10 000 kontaktia.

 

 

Lääketieteen kandidaattikoulutus

15.4.2015 järjestettiin ensimmäinen lääketieteen kandidaattien koulutusilta lääketieteen kandidaattiseura Thoraxin tiloissa Helsingissä. Paikalla 12 opiskelijaa.

 

23.4.2015 koulutus yhdessä Oulun lääketieteen kandidaattiseuran kanssa ensi kesänä vuodeosastotyöhön meneville lääketieteen kandidaateille. Mukana n 40 opiskelijaa.

 

12.5.2015 Turun lääketieteen kandidaattiseuran kanssa järjestetty kandidaattien koulutus, mukana n 25 opiskelijaa.

 

 

Opettajafoorumi

3.6.2015  järjestettiin opettajafoorumi niille opettajille, jotka ammatillisessa koulutuksessa antoivat saattohoidon opetusta.  Mukana oli n 40 AMK ja Opisto-opettajaa. Jatkotyöskentelyä suunniteltiin 2016.

 

Foorumi toteutettiin yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Tarkoituksena oli kehittää saattohoidon curriculumia yhdessä oppilaitosten kanssa.

 • työnohjaus ja konsultaatioryhmät käynnistyneet kaikissa ja ohjelma suunniteltu
 • alkukoulutukset pidetty, jatkossa työryhmätyöskentely oman hoitopolun vahvistamiseksi

 

 

Muu yhteistyö

Otettiin alustava yhteys Kansalaisopistojen liittoon ja Kesäyliopistojen liittoon saattohoidon vapaaehtoiskurssin järjestämisestä eri opistoissa kautta maan (perustietopaketti). Kummankin liiton myönteinen suhtautuminen ja jatkosuunnittelu meneillään.

 

Hankkeen edustajat olivat 1.10. Mukana THL järjestämässä vanhuspotilaan saattohoitoseminaarissa Finlandia talolla 1.10.2015. Osanottajia oli noin 700.

 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa sovittiin keskustelutilaisuus lapsen oikeudesta hyvään kuolemaan vuoden 2016 keväälle.

 

Alfa-TV:n kanssa nauhoitettiin (Juha Hänninen) TV haastattelu, joka esitettiin 2016.

 

Nauhoitettiin pyhäinpäivän TV Nojatuolikirkko (esitetään 2016 pyhäinpäivänä).