Hyvän saattohoidon laatukriteerit

Saattohoitoa toteutetaan hyvin eri tasoisena erilaisissa hoitopaikoissa ja asumisyksiköissäkin. Terhokodissa on laadittu kriteereitä sille, mistä hyvä erityistasoinen saattohoito muodostuu. On hyvä, että kaikissa terveydenhuollon (ja sosiaalitoimenkin) yksiköissä lisätään mahdollisuutta viettää oireetonta elämän loppuaikaa. Osa kuolemaa lähenevistä ihmisistä tarvitsee kuitenkin enemmän oirehoitoa, tukea ja apua ennen kuolemaansa. Avun ja tuen tarve koskee myös läheisiä.

 

Tässä esitetään keskusteltavaksi Terhokoti- tasoisen hoidon laatukriteereitä. Näihin tavoitteisiin tulee pyrkiä (ja Terhokodissa pyritään) tasokkaan saattohoidon toteuttamiseksi. Näitä kriteereitä voi kommentoida :juha.hanninen@terho.fi .

 

 

Hyvä saattohoito Terhokodissa edellyttää, että seuraavat asiat toteutuvat kuolevan potilaan hoidossa:

 

- huolehditaan potilaan päivittäisestä hygieniasta ja ravitsemuksesta, tehdään hoitopäätökset yhdessä potilaan kanssa, otetaan aina huomioon potilaan elämäntilanne ja –historia

- lievitetään potilaan kärsimystä kaikin käytettävissä olevin keinoin(lääkehoidon lisäksi vapaaehtoistyöntekijät, fysioterapia, sädehoito lähetteellä) ja ylläpidetään tietämystä ja osaamista lievityksen keinoista

-  yhteistyö lähettävän sairaalan kanssa tarvittaessa jatkuu

-  hoitopäätöksissä kuullaan potilasta ja läheisiä

-  tunnistetaan lähenevä kuolema ja kyetään puhumaan siitä potilaan ja läheisten kanssa

-   työryhmään joka hoitaa potilasta kuuluu lääkäri ja  hoitaja sekä tarpeellisiksi katsotut muut ammattilaiset

-   kaikki toimet kirjataan ja kyetään perustelemaan (tutkimuksiin, lääketieteelliseen ja hoidolliseen tietämykseen perustuvia)

-  noudatetaan oirehoidossa Käypä Hoito suositusta sekä viimeisintä tieteellistä näyttöä

-  hoidossa noudatetaan hyväksyttyjä eettisiä ja ammatillisia periaatteita ja käytäntöjä

          - henkilökunta on koulutettu hoitamaan ja kohtaamaan vaikeastikin kärsiviä kuolevia potilaita

           - hoidossa voidaan valikoimatta kohdata kaikkia lähestyvään kuolemaan liittyviä kärsimyksiä

           - käytössä on mm vatsaontelon nestepunktiot, selkäydintilaan annettavan kipuhoidon      toteuttaminen, kipupumppuhoidot, tarvittavat suonensisäiset lääkitykset / nesteytykset / punasolutiputukset

-  potilas saa asianmukaisen tarvitsemansa avun nopeasti

henkilökuntaa on riittävästi

hoitavilla lääkäreillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

hoitajien lisäkoulutuksesta saattohoitoon huolehditaan työpaikalla

osastolla on hoitajia 5 aamulla, 4 illalla ja 2 yöllä (17 vuodepaikkaa)

kotihoidossa puhelinyhteyden saa ympäri vuorokauden vuoden kaikkina päivinä

viikonloppuisin on päivystävä lääkäri

kuolevaa ihmistä hoidetaan tarvittaessa yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa kotihoidossa riittävän avun turvaamiseksi

Terhokodin kouluttamat vapaaehtoistyöntekijät ( 40-50) auttavat potilaita ja läheisiä

-  kaikilla Terhokodissa työskentelevillä on työnohjaus

- oireseuranta ja hoidon tehon seuranta on systemaattista 

 - käytettävissä ovat kaikki oirehoidossa tarvittavat erityiskeinot / konsultaatiot

henkilökunta on koulutettu kohtaamaan kuolemaa lähestyvä potilas ja hänen läheisensä sekä vastaamaan siinä syntyviin tarpeisiin

- Terhokodin päiväsairaala tarjoaa psykososiaalista tukea ja vertaisryhmän

- Terhokoti voi hoitaa potilaat loppuun saakka riippumatta kärsimyksen vaikeudesta

- sairaalateologin palveluita on tarjolla säännöllisesti

- kulttuuriset ja uskonnolliset seikat otetaan hoidossa huomioon

- lähestyvän kuoleman merkkeihin ja kuoleman hetkeen ja omaisten tukemiseen kuoleman jälkeen kiinnitetään huomio

kuoleman hetkellä tuetaan läheisiä ja hoidetaan kuolemiseen liittyvät oireet

- potilaan kuoleman jälkeen hoitaja tai lääkäri keskustelee läheisten kanssa, lähimmät omaiset kutsutaan 3 kk kuluttua muisteluryhmään ja vuosittain yhteiseen tapaamiseen, omaisten illat


Palaa blogilistaukseen