PUOLUEET JA SAATTOHOITO

Tulevaisuuden saattohoito on turvattuna, mikäli on uskominen niihin kannanottoihin joita eri puolueiden edustajat ovat tehneet. Ainakin periaatteellisesti, rahasta ei vielä paljoa ole puhuttu.

 

Parempaa saattohoitoa ja sen turvaamista lainsäädännöllä ovat kannattaneet niin kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset kuin oppositiopuolueet SDP, kristillisdemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreätkin.

Useampi puolue on tehnyt laadukkaan saattohoidon turvaamisesta myös lakialoitteita.

 

Vihreiden Ville Niinistö korosti ihmisen oikeutta hyvään elämään ja kuolemaan. Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen puhui saattohoidon parantamisen puolesta. Kansalaisaloite eutanasiasta sai 2017 lopulla usean poliitikon ottamaan kantaa hyvään kuolemaan. Toisille eutanasia oli esimerkki hyvästä kuolemasta, toiset halusivat nimenomaan vastustaa eutanasiaa puhumalla saattohoidon turvin taatusta hyvästä kuolemasta.

 

Sote-kolmikko (kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Sanna Lauslahti ja Sari Rassina) esittivät, että sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää viipymättä selvityksen saattohoidon toteutumisesta koko Suomessa. Selvityksen yhteydessä on kartoitettava mahdolliset laatusuositus- ja lainsäädäntötarpeet, saattohoidon organisoiminen sote-uudistuksen yhteydessä sekä moniammatillisen henkilökunnan koulutukseen järjestäminen ja resursointi.

 

STM Suosituksen mukaan (joulukuu 2017) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon osaamista lisätään sen varmistamiseksi, että saatavilla oleva hoito on asianmukaisesti toteutettua ja laadukasta. Joten koulutukseen satsataan ? Uu­sissa pallia­tii­visen hoi­don ja saatto­hoidon suosi­tuk­sissa an­netaan osaamis- ja laatuk­ri­teerit so­siaali- ja ter­veyden huol­lon palve­lu­jär­jes­telmän eri ta­soille.

 

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen pitää sosiaali- ja terveysministeriön  jättämiä saattohoitosuosituksia erittäin tarpeellisina, mutta pelkää suositusten ja informatiivisen ohjeistuksen olevan kuitenkin riittämätöntä.

Eduskunnassa keskustelussa kansanedustaja Jani Mäkelä (PS) sanoi: ”En ymmärrä, miten hallitukset eivät 14 vuodessa ole saaneet aikaan muutosta, jolla valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan jo vuonna 2003 laatimat saattohoitosuositukset saatettaisiin lain tasolle.” Olli-Poika Parviainen jatkoi :”Me tarvitsemme Suomeen velvoittavaa, laadukasta saattohoitoa, joka turvataan kaikille, [Puhemies koputtaa] jotka sitä tarvitsevat.”

 

SDPn toimenpidealoitteessa 2017 sanotaan, että valmistelussa oleva sote-järjestämislaki edellyttää, että jatkossa maakunnat järjestävät asukkailleen sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan heidän tarpeidensa mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, mukaan lukien saattohoidon. Kuinka tämä mahtaa olla taattu.

 

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä on jät­tä­nyt 2017 edus­kun­nal­le la­ki­a­loit­teen ter­vey­den­huol­to­lain muut­ta­mi­ses­ta niin, et­tä po­ti­laan oi­keus hy­vään saat­to­hoi­toon kir­ja­taan la­kiin.

 

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan saattohoitoa on kehitettävä arvokkaan kuoleman turvaamiseksi jokaiselle. Eutanasian salliminen ei ole hänen mielestään oikea ratkaisu. Räsänen esittää, että palliatiivisen lääketieteen ja saattohoidon osaaminen tulisi osaksi lääkäreiden ja muun terveydenhoitohenkilöstön peruskoulutusta. 

 

Kristillisdemokraatit esittää Sari Essayahin mukaan (2.11.2017) omassa vaihtoehtobudjetissa 20 miljoonan euron lisämäärärahaa saattohoidon tason parantamiseen koko maassa. Saattohoidon kehittämiseen STM ehdottaa 1,0 miljoonan euron määrärahaa, jolla on tarkoitus yhtenäistää perusteet palliatiiviselle hoidolle ja saattohoidolle riippumatta potilaan asuinpaikasta. Jos lasketaan, että Suomessa on 15 000 saattohoitoa tarvitsevaa potilasta vuodessa, miljoonasta riittää 66 euroa vuodeksi saattohoidettavaa kohti. Lääkärihelikoptereille myönnettiin 29 miljoonaa.

 

Kansalaisaloite eutanasiasta sai siis poliitikot varpailleen ja puheliaiksi. ”Eutanasia-huuma kääntynee eduskunnassa saattohoidon kehittämiseen” kirjoitti kristillinen Uusi Tie lehti 2018. Toivottavasti kaikki edellä mainittu, mm saattohoidon (huom laadukkaan) toteutumisen takaaminen sote-organisaatiomuutoksessa myös tapahtuu.


Palaa blogilistaukseen