SEDAATIO ITÄVALLASSA JA SUOMESSA

Elämän lopulla tapahtuva tietoisuuden lasku sietämättömien ja muilla tavoin lievittämättömien kärsimysten vuoksi on saattohoidossa yleistynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Niin kutsutulla palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan lääkkeillä aikaansaatua tarkoituksellista potilaan tajunnantason laskemista.

 

Itävallassa tehtiin (2017) sairauskertomuksia taaksepäin tarkasteleva tutkimus, jossa katsottiin mitä ja kenelle oikein tapahtuikaan kun sedaatiota käytettiin. Tutkimuspopulaatio oli 2414 potilasta, joista 21 % sedatoitiin ja 79 % ei sedatoitu.

Aika hoitoon tulosta kuolemaan oli kummassakin ryhmässä sama. Miehiä tutkimuspopulaatiossa oli vähemmän, mutta kuitenkin miesten osuus sedaatioista oli suhteessa suurempi. Suurin osa, 92 % oli syöpäpotilaita. Siinä, annettiinko suonensisäistä nesteytystä tai ravitsemusta ei ollut ryhmien välillä eroa.

 

Keskimääräinen unessa olo aika oli, kuten kaikissa aiemmissakin tutkimuksissa, 48 tuntia. Kolme neljästä sedaatiosta jatkui samanlaisena alusta loppuun, reilussa viidenneksessä lääkityksen määrää vaihdeltiin sedaation kuluessa ja potilas saattoi olla välillä hetken hereillä.

 

Tapa suhtautua ajatukseen sedaatiosta elämän lopulla, vaihtelee riippuen kulttuurista ja/tai elämänkatsomuksesta:

  • Ei ole hyväksyttävää, koska kommunikaatiokyvyn on säilyttävä loppuun saakka

–        katolinen, buddhalainen

  • Menetelmä, jota voidaan käyttää kun muut keinot on käytetty

–        palliatiivinen, oireen hallinnan vaikeus

  • Hoitovaihtoehto, jota tulee tarjota potilaalle

–        oireen subjektiivinen vaikeus, itsemäärääminen

 

Saattohoidossa Suomessa suhde elämän lopun tietoisuuden laskuun noudattelee em keskimmäistä ajattelua. Kysymys on oirehoidosta, jossa tajunnan lasku on aivan elämän lopun äärimmäinen keino helpottaa kuolintapahtumaa. Sedaatiota ei ole nähty toimenpiteeksi, jota ihminen voisi pyytää kun elämä on vaikeaa eikä myöskään vaihtoehdoksi, jota aktiivisesti tarjotaan kuoleman lähestyessä.

 

Eutanasia on toimenpide, jota ihminen pyytää kestämättömän elämän lopun edessä yleensä muutamia viikkoja tai kuukausia ennen ennustettua kuolemaa. Sedaatio ajoittuu 2-3 viimeiseen päivään.

Tajunnan laskua lääkeaineilla (sedaatio) käytetään myös tehohoidossa. Niissä tilanteissa potilaat ovat:

  • 70 % tuskaisia ja ahdistuneita
  • 80 %:lla deliriumin oireita

Tehohoidon sedaation tavoite on että potilas on kooperoiva ja rauhallinen ja tärkeää on monitoroida potilaan tilaa, koska tehohoidon päättyessä potilas yleensä herää. Saattohoidossa sedatointi päättyy kuolemaan. Ei siksi, että lääkkeet aiheuttaisivat kuoleman, vaan siksi, että kuolema on jo aivan lähellä kun sedaatio aloitetaan.

 

 


Palaa blogilistaukseen